DOKUMENTI

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Analize ZAPS za GZ-1


V času priprave predloga Gradbenega zakona je Zbornica za arhitekturo in prostor (ZAPS) na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poslala približno 15 analiz v podporo ZAPS za boljši Gradbeni zakon. Na niti eno izmed poslanih analiz MOP ni odgovoril in sodeč po nastalih rešitvah niti ena analiza ni bila upoštevana pri pripravi predloga zakona. Znano ni niti to, ali je MOP imel na voljo kakšne lastne analize stanja, preden so se lotili spreminjanja zakonodaje.
A01: VRSTA DEL NA GRADBIŠČIH


Z analizo “Vrsta del na gradbiščih” smo želeli pokazati, da se na gradbiščih stavb velika večina del izvaja po načrtih arhitekture, zato je nesmiselno kakršnokoli omejevanje arhitektov pri vodenju nadzora ali vodenju del, izdelava standarda za popise gradbeno obrtniških del, ki so del strokovne vsebine načrtov arhitekture, pa mora biti poverjena tudi zbornici, ki zastopa arhitekte.

Analiza ni bila upoštevana pri pripravi predloga zakona. Predlog zakona arhitektom onemogoča sodelovati na gradbišču kot vodja gradnje, čeprav se večji del gradnje stavb običajno izvaja po načrtih arhitekture.A02: MONOPOL STROKE


Z analizo “Monopol stroke” smo želeli pokazati, da načelo prevladujoče stroke pri določitvi vodje projekta, vodje nadzora in vodje del ne pripelje do monopolnega položaja posameznih poslovnih subjektov na trgu, in da je izraz “monopol stroke” v primeru reguliranih strok že sam po sebi nesmiseln.

Analiza ni bila upoštevana in izbrana je rešitev, ki briše meje med kompetencami posameznih strok – dolgoročno takšna rešitev pomeni premik k deregulaciji dejavnosti.A03: BISTVENE ZAHTEVE


Z analizo “Bistvene zahteve” smo želeli pokazati, da nobena izmed sodelujočih strok sama nima zadosti kompetenc, da bi brez sodelovanja ostalih zagotavljanja izpolnjevanje vseh bistvenih zahtev, zaradi česar je potrebno sodelovanje vseh, da pa se v primeru stavb največji del bistvenih zahtev izpolnjuje skozi načrt arhitekture.

Analiza ni bila upoštevana, načelo prevladujoče stroke je opuščeno, vprašljivo pa je tudi sledenje izpolnjevanju bistvenih zahtev pri nekaterih drugih točkah, npr. manjših rekonstrukcijah.A04: PRIMERJAVA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV


Z analizo “Primerjava študijskih programov” smo želeli poudariti, da je osnovno poznavanje vsebine sorodnih strok, ki ga pooblaščeni arhitekt ali inženir pridobi že v času študija, nujno za uspešno sodelovanje v praksi, nikakor pa to ne more biti izgovor za prevzemanje poklicnih nalog drugih strok.

Analiza ni bila upoštevana, predlog gradbenega zakona briše meje med posameznimi strokami.A05: OHRANITEV PRIDOBLJENIH PRAVIC


Z analizo “Ohranitev pridobljenih pravic” smo želeli pokazati, da je ZAPS leta 2004 ob menjavi zakonodaje spoštovala pridobljene pravice in ohranila licenco za arhitekturno načrtovanje gradbenim inženirjem in gradbenim tehnikom, ki so to licenco pridobili po prejšnji zakonodaji, medtem ko je bila arhitektom, ki so imeli licenco za vodje del, ta licenca odvzeta.

Analiza ni bila upoštevana pri pripravi predloga zakona. Predlog zakona arhitektom onemogoča sodelovati na gradbišču kot vodja gradnje.A06: ŠTUDIJSKE VSEBINE ZA VODENJE GRADNJE


Z analizo “Študijske vsebine za vodenje del” smo želeli pokazati, da študij arhitekture obsega tudi vsebine, potrebne za vodenje del, in da pri vodenju del gre za veščino, ki se skoraj v celoti pridobi zgolj s prakso in ne s študijem, kot v primeru projektiranja.

Analiza ni bila upoštevana pri pripravi predloga zakona. Predlog zakona arhitektom onemogoča sodelovati na gradbišču kot vodja gradnje. Vodenje gradnje je omogočeno vsem pooblaščenim strokovnjakom, razen pooblaščenim arhitektom in pooblaščenim krajinskim arhitektom.A07: POKLIC ARHITEKTA V PRAVNEM REDU EU


Z analizo “Poklic arhitekta v pravnem redu Evropske unije” smo želeli pokazati, da Evropska unija arhitekturno stroko skupaj z zdravstvenimi poklici postavlja na najvišji nivo varuhov javnega interesa in zaradi tega tudi kot edinemu projektantskemu poklicu posebej predpisuje kompetence, ki jih študent arhitekture mora osvojit tekom svojega študija.

Analiza ni bila upoštevana pri pripravi predloga zakona. Predlog zakona briše mejo med kompetencami posameznih strok.A08: ARHITEKTURA BREZ ARHITEKTOV


Z analizo “Arhitektura brez arhitektov” smo želeli pokazati, da se ob zakonodaji, ki se do pristojnosti posameznih strok pri načrtovanju objektov ne opredeli dovolj natančno, v praksi izrine arhitekte iz procesov načrtovanja stavb, kar dolgoročno privede do neustreznega in nekvalitetnega grajenega bivalnega okolja.

Analiza ni bila upoštevana pri pripravi predloga zakona. Predlog zakona ne ščiti prostora pred posegi, načrtovanimi brez primernega sodelovanja arhitektov in krajinskih arhitektov.A09: TRG ARHITEKTURNIH STORITEV KOT “TRG LIMON”


Z analizo smo želeli pokazati, kako bo deregulacija arhitekturnih storitev dolgoročno izrinila večino kakovostnih ponudnikov s trga zaradi asimetrije poznavanja informacij o dejanski kakovosti storitev med ponudnikom in kupcem.

Analiza ni bila upoštevana pri pripravi predloga zakona. Predlog zakona ne ščiti prostora pred posegi, načrtovanimi brez primernega sodelovanja arhitektov in krajinskih arhitektov.
Hiša Celovška 01
Ljubljana
Alpin+
Vanja Gregorc, Aleš Vrhovec
Izvedba 2018
Plečnikova medalja 2019
Foto Damjan Švarc