REŠITVE ZAPS ZA GZ-1 in gz-2

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Popravki za GZ-1


JAVNI PROJEKTNI NATEČAJI


40. člen
(1) Za javno naročilo storitve projektiranja večstanovanjskih stavb in objektov v javni rabi se izvede projektni natečaj, če:
1.    izvedbo projektnega natečaja za objekt določa prostorski izvedbeni akt ali
2.   tako odloči občinski svet ali vlada in gre za objekt, ki je pomemben za:
-    grajeni prostor in njegovo identiteto,
-    raznolikost in uporabnost prostora,
-    trajnostnost in inovativnost,
-    zdravo in varno življenjsko okolje ali
-    skrb za dodano gospodarsko ali turistično vrednost.


Obrazložitev člena
Obveznost javnega projektnega natečaja je zapisana tako, da se vlada ali občina (drugih javnih naročnikov natečajev pa ni) sama odločata, ali bosta natečaje razpisovala ali ne. Zakon s tem dopušča tudi, da o javnih razpisih odloča dnevna politika in da ima vsaka občina svojo politiko izvajanja javnih razpisov za naročilo projektne dokumentacije.
Obveznost javnih arhitekturnih natečajev je že opredeljena v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) in je GZ-1 v koliziji z ZJN-3.

Naš predlog
Gradbeni zakon naj ne opredeljuje obveznosti razpisovanja javnih arhitekturnih natečajev, saj jo opredeljuje že Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). V gradbenem zakonu je potrebno opredeliti le način izvedbe natečaja, kadar je po ZJN-3 ta obvezen, kar opredeljuje drugi odstavek.

Amandma
Prvi odstavek 40. člena se črta. Drugi odstavek postane prvi odstavek.VODJA PROJEKTIRANJA


14. člen
(2) Projektant v okviru prevzete storitve projektiranja zlasti:
- za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed sodelujočih pooblaščenih strokovnjakov, ki za projektanta opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, določi vodjo izdelave projektne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: vodja projektiranja),

Obrazložitev člena
Vodenje projektiranja kateregakoli objekta bo lahko v skladu s 14. členom prevzel strokovnjak katerekoli stroke. Več o tem >>

Naš predlog
Ohrani naj se načelo prevladujoče stroke, ki zagotavlja strokovno kompetentnost vodij projektiranja glede na vrsto projektiranega objekta. Načelo prevladujoče stroke velja že od leta 2007 (ZGO-1B).

Amandma
Na koncu druge alineje drugega odstavka 14. člena se doda besedilo “ki je iz stroke, katere vsebina glede na namembnost objekta pri načrtovanju objekta prevladuje”VODJA GRADNJE


18. člen
(2) Vodenje gradnje opravlja posameznik, ki je pooblaščeni strokovnjak v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, vodja del ali gradbeni delovodja, v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, ali mojster s področja gradbeništva v skladu z zakonom, ki ureja obrt.

Obrazložitev člena:
Sklicevanje na drug zakon pomeni, da ne velja definicija iz 3. člena GZ-1, ampak je potrebno brati ZAID, ki je nastal leta 2017 in v katerem izvajanje gradenj ne sodi med poklicne naloge arhitektov. Zaradi te podrobnosti kot vodje gradnje odpadejo pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni krajinski arhitekti.  Več o tem >>

Naš predlog:
Odpravi naj se neenakopravnost strok in se arhitektom in krajinskim arhitektom dopusti opravljanje vodenja gradenj, tako kot je poleg gradbenim inženirjem to dovoljeno tudi inženirjem elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, geomehanike in rudarstva.

Amandma: 
V 18. členu se črtajo besede “v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost “projektna dokumentacija


14. člen
(2) Projektant v okviru prevzete storitve projektiranja zlasti:
-    zagotovi sodelovanje pooblaščenega strokovnjaka, ki glede na svoje poklicne naloge v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, izdela načrt oziroma prikaz, ki je osnova za izdelavo zbirnega načrta oziroma prikaza, če to ni vodja projektiranja,
(4) Vodja projektiranja vodi izdelavo projektne dokumentacije in poskrbi za celovitost in usklajenost njenih delov z medsebojno koordinacijo pooblaščenih in drugih strokovnjakov ter izdela zbirni načrt oziroma prikaz.

Obrazložitev člena
Člena ne znamo obrazložiti. Vsebina zbirnega prikaza ni znana, še manj pa razmerje med zbirnim prikazom in “prikazom, ki je osnova za zbirni prikaz”.  Več o tem >>

Naš predlog
Ohrani naj se sedanji sistem projektne dokumentacije z vodilnim načrtom in ostalimi načrti. Vodilni načrt naj izdela vodja projektiranja.

Amandma
V četrtem odstavku 14. člena se namesto besed “ter izdela zbirni načrt oziroma prikaz.” napišejo besede “ter izdela vodilni načrt”
Tretja alineja drugega odstavka 14. člena se črta.BIM PROJEKTIRANJE


39. člen
(9) Projektna dokumentacija za objekte iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona se izdela s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja (BIM orodja).

Obrazložitev člena
Člen uvaja obvezno BIM projektiranje za vse objekte, ki jih našteva 9. člen, tudi v zasebni lasti, tudi če gre zgolj za prenovo ali rekonstrukcijo teh objektov. Gre za prenormirano ureditev.  Več o tem >>

Naš predlog
Obvezno BIM projektiranje naj se ukine.

Amandma
Deveti odstavek 39. člena se črta.DODATNI PREGLEDI V PRIMERU NEUPORABE PRIPOROČENIH METOD


41. člen
(1) Če se pri projektiranju ne uporabi priporočena metoda, se izvede pregled projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Projektant imenuje izvajalca pregleda, ki deluje na področju, ki ga ureja predpis iz 34. člena tega zakona, in ki ni sodeloval pri projektiranju obravnavanega objekta. Če projektant za izdelavo pregleda ne razpolaga s pri njem zaposlenimi pooblaščenimi strokovnjaki ali drugimi strokovnjaki s strokovnim znanjem z ustreznega področja, mora skleniti pogodbo z drugim projektantom, ki takšne pooblaščene strokovnjake ali druge strokovnjake ima.

Obrazložitev člena
Člen uvaja dodatne preglede v primeru neuporabe priporočenih metod, vendar jih uvaja na način, da preglednik ne bo neodvisen od projektanta (celo kot osnovna možnost je predvideno, da je preglednik zaposlen pri projektantu) in da je projektantskemu biroju v poslovnem interesu, da večkrat uporabi metode, ki niso priporočene.  Več o tem >>

Naš predlog
Zapiše naj se obveza, da je preglednik neodvisen od projektanta.

Amandma
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi: “Če se pri projektiranju ne uporabi priporočena metoda, se izvede pregled projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. Investitor imenuje izvajalca pregleda, ki deluje na področju, ki ga ureja predpis iz
34. člena tega zakona, ki je neodvisen od projektanta in ki ni sodeloval pri projektiranju obravnavanega objekta. ”

Kolesarska brv čez Savo
Bohinjska Bistrica
Dans arhitekti d.o.o.
Rok Bogataj, Miha Dešman, Eva Fišer Berlot, Vlatka Ljubanović, Katarina Pirkmajer Dešman
Projekt 2012, izvedba 2013
Prva nacionalna nagrada za leseno gradnjo 2013, Nagrada: Architizer A+ nagrada 2016, zmagovalec žirije v kategoriji promet in mostovi
Foto Miran Kambič