ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Kako bo nov gradbeni zakon omogočil, da se stavbe načrtuje in gradi popolnoma brez sodelovanja arhitektovMinistrstvo za okolje in prostor je za medije potrdilo navedbe ZAPS, da bo nov gradbeni zakon, če bo sprejet, omogočal, da se gradbeno dovoljenje za stavbo lahko pridobi popolnoma brez sodelovanja arhitekta. Korak po koraku prikazujemo, kako je to mogoče.
1. PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA brez arhitekta


VODJA PROJEKTIRANJA
14. člen predloga gradbenega zakona omogoča, da je vodja projektiranja predstavnik katerikoli stroke, ne glede na vrsto objekta:

14. člen
(2) Projektant v okviru prevzete storitve projektiranja zlasti:
  • za vodenje izdelave projektne dokumentacije izmed sodelujočih pooblaščenih strokovnjakov, ki za projektanta opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, določi vodjo izdelave projektne dokumentacije (v nadaljnjem besedilu: vodja projektiranja),
Pooblaščene strokovnjake določa tretji člen in sicer so: 

3. člen
29. pooblaščeni strokovnjak ali pooblaščena strokovnjakinja (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni strokovnjak) je pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt, pooblaščeni inženir ali druga pooblaščena oseba s področja arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti ter geotehnologije in rudarstva, ki je vpisana v ustrezni imenik v skladu s svojimi poklicnimi nalogami po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost;

Vsi našteti pooblaščeni strokovnjaki bodo lahko sodelovali kot vodje projektiranja stavbe - vrtca, šole, bolnišnice, stanovanjske stavbe in tako naprej.


SODELOVANJE OSTALIH STROK
Predlog zakona na več mestih zahteva sodelovanje ostalih strok, integralno projektiranje in tako naprej. Na primer 39. člen:

39. člen
(6) V izdelavo projektne dokumentacije projektant vključi tiste pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjake z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebne.

Žal pa gre zgolj za neobvezujoča načela, ki ne presegajo moči moralnih nagovorov. Sodelovanje strok se ne preverja in ni pogoj za izdajo dovoljenj. Vodja projektiranja se sam odloči, katere stroke in v kolikšni meri bo povabil k sodelovanju.


POGOJI ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
Med pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja je izmed vseh sodelujočih strokovnjakov obvezen zgolj podpis vodje projektiranja. Sodelovanje ostalih strokovnjakov se ne preverja.

54. člen
(1) Upravni organ izda gradbeno dovoljenje, če:
1.    je predložena projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, izdelana v skladu s predpisom iz desetega odstavka 39. člena tega zakona in sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja, ki je bil v času izdelave projektne dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice, razen za spremembo namembnosti in nezahtevni objekt,

Tudi če arhitekt ni niti za trenutek sodeloval pri pripravi projektne dokumentacije za vrtec, šolo, bolnišnico, stanovanjsko ali javno stavbo, bo gradbeno dovoljenje za takšno stavbo pridobljeno brez težav!
2. Prijava GRADNJE brez arhitekta


Prijava gradnje se opravi z oddajo projekta za izvedbo (PZI) upravnemu organu. Upravni organ pri tem ne preverja popolnost projektne dokumentacije, pač pa zgolj ugotovi, da je dokumentacija oddana.

76. člen
(1) Po pravnomočnosti oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja za zahtevni objekt in manj zahtevni objekt se prijavi začetek gradnje z naslednjimi podatki in dokumentacijo:
- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, izdelana v skladu s predpisom iz desetega odstavka 39. člena tega zakona, če se ta zahteva v skladu s 73. členom tega zakona, ki sta jo podpisala projektant in vodja projektiranja, pri čemer je njen sestavni del tudi njuna podpisana izjava, da so v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje v celoti izpolnjene zahteve iz 25. člena tega zakona;

Gradnja se bo torej lahko začela, tudi če arhitekt ni sodeloval niti pri izdelavi izvedbenih načrtih. Če bo nov gradbeni zakon sprejet, bodo lahko vrtci, šole, domovi za starejše, bolnišnice, stanovanjske in javne stavbe zgrajene, tudi če pri njihovem načrtovanju arhitekt ni sodeloval niti v eni fazi.
3. Pridobitev uporabnega dovoljenja brez arhitekta


Pridobivanje uporabnega dovoljenja je glede udeležbe predstavnikov sodelujočih strok podobno pridobivanju gradbenega dovoljenja: zadošča zgolj podpis vodje projektiranja. 

80. člen
(2) Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priloži:
  • projektna dokumentacija izvedenih del z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, pri čemer je njen sestavni del tudi podpisana izjava projektanta in vodje projektiranja projekta izvedenih del ter nadzornika in vodje nadzora, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem,

Stavba, pri projektiranju katere ni v niti eni fazi sodeloval pooblaščeni arhitekt, bo torej lahko brez težav pridobila tudi uporabno dovoljenje. Vanjo se bodo vselili uporabniki in na svojem mestu bo, kakršnakoli že je, stala naslednjih sto ali več let.

Prenova Plečnikove hiše v Ljubljani
ARREA, arhitektura, d.o.o.
Maruša Zorec, Maša Živec, Matjaž Bolčina
Projekt 2013, izvedba 2015
Plečnikova medalja 2016, nagrada Piranesi 2016
Foto Tadej Bolta