NAČELA

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Vloga vodje projektiranjaVodja projekta je glavni odločevalec na strani projektanta – sprejema vse bistvene projektantske odločitve, razen tistih, ki zaradi strokovnih znanj in kompetenc pripadajo vodjem izdelave posameznih načrtov. Vodja projekta projekt osmisli in postavi osnoven koncept; ga umesti v prostor in ciklično usklajuje rešitve z naročnikom, projektanti, upravo. Vodja projekta je praviloma tudi glavni avtor objekta.

Vodenje projekta je usklajevanje vseh udeležencev v procesu projektiranja - komunikacija z naročnikom, koordinacija projektantov (izdelovalcev načrtov) različnih strok, pridobivanje pogojev, mnenj, soglasij, dovoljenj ter spremljanje gradnje do uspešnega zaključka.


VLOGE VODJE PROJEKTIRANJA


Vsebinske vloge
 • VP avtorsko zasnuje in osmisli projekt.
 • VP skrbi za uresničevanje projektne naloge investitorja.
 • VP odloča o vključenosti ostalih strok v projekt.
 • VP skrbi za medsebojno usklajenost ostalih projektantov.

Formalne vloge 
 • VP potrdi projekt in vsak njegov sestavni del (načrt).
 • VP v celoti odgovarja za projekt.
 • VP kot edini strokovnjak podpiše dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 • VP odobri spremembe na gradbišču.
 • VP potrdi, da gre za manjše spremembe, za katere ni potrebna sprememba gradbenega dovoljenja.
 • VP kot edini strokovnjak na strani projektantov podpiše dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Poslovne vloge
 • VP pridobi referenco za uspešno izveden objekt.

Vloga vodje projektiranja torej bistveno presega zgolj poslovodenje projekta. V kolikor bi vodja projektiranja imel samo koordinacijske naloge, potem bi lahko vodja projektiranja bil kdorkoli, tudi ekonomist ali pravnik. Ker pa je vodja projektiranja ključna oseba pri izdelavi celotne projektne dokumentacije, ne more biti vseeno, iz katere stroke je (glede na vrsto objekta).


NAČELO PREVLADUJOČE STROKE 


Načelo prevladujoče stroke pri določitvi vodje projektiranja pomeni, da vodenje prevzame tisti strokovnjak, katerega stroka pri projektiranju vsebinsko prevladuje. Kot na primer:

Vodja projektiranja viadukta mora biti gradbeni inženir.
Vodja projektiranja avtoceste mora biti gradbeni inženir
Vodja projektiranja vrtca mora biti arhitekt.
Vodja projektiranja krajinske ureditve mora biti krajinski arhitekt.
Vodja projektiranja električnega daljnovoda mora biti inženir elektrotehnike.

Načelo bi lahko poimenovali tudi načelo zdrave pamet. Z novim gradbenim zakonom se ruši (povezava).


Vodja projektiranja pri stavbah


Pri stavbah je vsebinski vodja projekta že po sami naravi projektiranja arhitekt. Tudi če bi formalno vlogo vodje projekta prevzel kdo drug, bi projekt vsebinsko dejansko vodil arhitekt. Vsi glavni sodelujoči pripadniki drugih strok na projektu (gradbeni inženir - statik, inženir strojnih inštalacij, inženir električnih inštalacij, inženir požarne varnost, itd), navodila in podloge dobivajo od arhitekta in njemu tudi sporočajo svoje projektne zahteve. Medsebojnega neposrednega usklajevanja pripadnikov drugih strok brez sodelovanja arhitekta je pri projektiranju stavb malo in še pri tem gre večinoma za podrobnosti, kot je na primer usklajevanje mikrolokacij posameznih vodov električnih in strojnih inštalacij. Statik izdelovalcev ostalih načrtov sploh ne rabi poznati.

Osnovne korake projektiranja (umestitev v prostor, koncept, funkcionalna zasnova stavbe), običajno naredi arhitekt sam. Vse nadaljnje bistvene projektantske odločitve se sprejemajo na relacijah arhitektura - statika, arhitektura – strojne inštalacije, pri večjih objektih tudi arhitektura – požarna varnost (v takšnih dvojicah poteka tudi večina operativnih projektnih sestankov), nikoli pa brez arhitekture. Zato je v vsakem trenutku projektiranja arhitekt edini sodelujoči strokovnjak na projektu, ki pozna skoraj vse podrobnosti o vseh rešitvah ostalih projektantov, od konstrukcijskega sistema, uporabe ogrevanja, lokacije elektro števcev, javljalcev požara in podobno, hkrati pa najbolje pozna širši okvir projekta, torej funkcionalne, urbanistične, oblikovne in podobne rešitve, ki jih je v veliki meri tudi sam določil.

Grajska pristava v Ormožu - Arheološko-etnografski muzej in glasbena šola
ARREA, arhitektura, d.o.o.
Maruša Zorec, Maša Živec, Žiga Ravnikar
Projekt 2009, izvedba 2011
Nagrada Prešernovega sklada 2012
Foto Miran Kambič