REŠITVE ZAPS ZA GZ-1 in gz-2

Bela KNJIGA ZAPS za BOLJŠI gradbeni zakon (GZ-1)


© 2021 ZAPS


UVOD

Bela knjiga
Stališče ZAPS do GZ-1

NAČELA

Osnovna načela
Smisel regulacije stroke
Vloga vodje projektiranja
Arhitekturne politike
Poklic arhitekta v pravnem redu EU

KLJUČNE POMANJKLJIVOSTI GZ-1

Birokratizacija projektiranja
Neenakopravnost strok 
Uravnilovka strokovnih kompetenc
Pomanjkljiva zaščita investitorjev
Manjša varnost objektov
Permanentna prehodna obdobja

ODPOVEDOVANJE ARHITEKTURNI STROKI

Zmanjševanje vloge arhitektov
Izogibanje arhitektom po GZ-1
Gradbeni inženirji arhitekture
Arhitektura brez arhitektov
Izbris arhitektov kot vodij del
Izkušnje iz preteklosti
Čemu se odpovedujemo, ko se odpovedujemo arhitekturi?

DRUGE SLABOSTI GZ-1

Zamik uvedbe e-graditve
Prepoved vodenja gradenj za arhitekte
Težave gradbenih izvajalcev
Nastajanje projektantskega oligopola
Nepriporočene metode
Prenormirano uvajanje BIM

NASTAJANJE ZAKONA

Netransparenten zakon
Korupcijska tveganja pri pripravi predloga zakona
Neenakopravna obravnava stališč
Pomanjkljive razlage

MEDIJSKI RAZMISLEKI

Besedila ključnih člankov
Povezave do ostalih člankov
Korupcijska afera
RTV prispevki
Arhitekti v Državnem zboru

REŠITVE ZA GZ-1 in gz-2

Popravki GZ-1
Načela za GZ-2
Vodja projektiranja v GZ-2
Primerljiva tuja zakonodaja

Evropska perspektiva

ARHITEKTURNI NATEČAJI

Apel za ohranitev natečajev
Kadar gradimo dobro, gradimo z javnimi arhitekturnimi natečaji
Pomembnejši natečajni projekti
Izjave o arhitekturnih natečajih

DOKUMENTI

Analize ZAPS za gradbeni zakon
Dopisi ZAPS
Pojasnilo MOP (prevladujoča stroka)
Davoška deklaracija
Novi evropski Bauhaus
Besedila zakonov (GZ, GZ-1)
Mark

Premislek o ukinitvi funkcije vodje projektiranja v GZ-2Največ sporov pri pripravi novega gradbenega zakona je bilo glede vprašanja, katera stroka lahko prevzame vodenje projektiranja glede na vrsto objekta, ki se načrtuje. Navzven je spor deloval kot vrtičkarstvo med strokami in prepir za posel, navznoter kot spor glede kompetenc posameznih strok. Pravi izvor spora pa je dejansko v nesorazmerni vlogi, ki jo zakon podeljuje vodji projektiranja.

Vodja projektiranja prevzema vso odgovornost za projektantske rešitve in je tudi edini predstavnik stroke, katerega podpis je potreben za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vendar pa noben projekt ne more nastati brez sodelovanja vseh strok in noben strokovnjak nima vseh potrebnih znanj, da bi lahko presojal o projektantskih rešitvah, ki jih izdelajo ostale sodelujoče stroke.

Vloga, ki jo zakon podeljuje vodji projektiranja, je zato pretirana in pomeni eno njegovih ključnih anomalij (ne le GZ-1, pač pa tudi sedanjega GZ). Žal pa se podobno pretirana vloga vzpostavlja tudi v praksi, predvsem pri javnih naročilih. Javni naročniki pri razpisih skoraj izključno iščejo in zahtevajo reference vodij projektov, ne pa tudi reference posameznih pooblaščenih strokovnjakov, ki izdelajo projektno dokumentacijo, čeprav vodja projekta po sedanjem zakonu sploh ne izdela nobenega dela projektne dokumentacije, skrbi pa zgolj za medsebojno usklajenost vseh načrtov (kar v praksi ne deluje - za medsebojno usklajenost poskrbijo posamezni projektanti sami). 

Tujina funkcije vodje projektiranja ne pozna. Tudi pri nas je ta funkcija bila uvedena šele leta 2004. V času priprave novega gradbenega zakona GZ-2, ki bo zagotovo morala slediti takoj po začetku uvedbe GZ-1, bi zato bilo smiselno začeti razmišljati tudi o možnosti, da se vodjo projektiranja preprosto ukine. Takšna rešitev se je nakazovala že med pripravo sedanjega zakona, vendar se predlagatelj ni odločil zanjo.


PREDNOSTI SEDANJE VLOGE VODJE PROJEKTIRANJA


 1. Enostavnejše potrjevanje projektne dokumentacije - potrdi jo zgolj vodja projektiranja. 

 2. Enostavnejše iskanje odgovornosti za projektanske napake - za kakršnokoli projektantsko napako je odgovoren vodja projektiranja.

 3. V upravnem postopku je udeležen zgolj en pooblaščeni strokovnjak, kar upravnim enotam poenostavi preverjanje pri izdaji dovoljenj.

 4. Lažje preverjanje referenc za javne naročnike - zahteva in preverja se referenca zgolj enega pooblaščenega strokovnjaka.

 5. Zmanjšana papirologija - za pridobitev gradbenega dovoljenja je potreben je zgolj podpis in izjava vodje projektiranja)


Slabosti sedanje vloge vodje projektiranja


 1. Vodja projektiranja prevzema odgovornost za strokovne rešitve na področjih, za katera ni strokovno kompetenten in jih ne more niti preveriti.

 2. Funkcija vodje projektiranja omogoča izrivanje ostalih strok iz projektiranja.

 3. Vodja projektiranja prevzame celotne reference za uspešno realiziran objekt. S tem se okoristi z delom vseh sodelujočih strokovnjakov, tudi če je sam zgolj koordiniral projektiranje in ni bistveno vplival na projekt.

 4. Referenca vodje projektiranja predstavlja zelo nezanesljivo informacijo za javnega naročnika glede strokovne kompetentnosti v sistemu dokazovanja referenc. Javni naročniki se tega sicer ne zavedajo v dovolj veliki meri.

 5. Pretirano poudarjena vloga vodje projektiranja je nepoštena do ostalih sodelujočih pooblaščenih strokovnjakov.

 6. Ureditev vodje projektiranja, kot je veljala do 2017 in se uvaja tudi z GZ-1, omogoča posojanje žigov in zavajanje potrošnikov glede tega, kdo je dejansko izdelal projektno dokumentacijo. 

Slabosti vloge vodje projektiranja odtehtajo njene prednosti. Zato v tujini (EU) te funkcije tudi ne poznajo. Na projektih se sicer običajno vzpostavi funkcija nekoga, ki za investitorja vodi celotno projektiranje, vendar je to stvar pogodbenih oziroma obligacijskih razmerij med naročnikom in projektantom. Povsem nepotrebno pa je, da je ta funkcija regulirana z zakonom, in še manj, da zakon tej funkciji pripisuje tako pomembno vlogo.


Koordinator projektiranja?


Projektiranje je strokovno zahtevna dejavnost, ki jo opravljajo pooblaščeni strokovnjaki, ki so med seboj enakopravni. Med strokami ne more vladati niti hierarhija (ukazovanje) in niti demokracija (preglasovanje), pač pa morajo v projektu biti upoštevane zahteve čisto vsake stroke (po sistemu veta).

Tudi če na primer inženir požarne varnosti opravi zgolj 5% vsega dela na projektu, mora njegovim navodilom slediti vseh ostalih 95% projektiranja. In tudi če arhitekt na stavbi opravi okrog 50% vsega dela, mora pri tem v celoti upoštevati zahteve vsakega od vseh ostalih sodelujočih strokovnjakov. Pri projektiranju nihče ne more biti nad ostalimi.

Zato je koncept vodje projektiranja že v osnovi zgrešen. Lahko bi govorili kvečjemu o koordinatorju projektiranja, ki pa ne more prevzemati odgovornosti za strokovna področja posameznih pooblaščenih strokovnjakov, prav tako pa ne sme kot edini udeleženec pri projektiranju prevzeti vseh referenc za realizirani objekt.

Vstopni objekt v Arboretum Volčji Potok
ARREA, arhitektura, d.o.o.
Maruša Zorec, Matjaž Bolčina
Projekt 2016, izvedba 2017
Foto Tadej Bolta